Saturday, 31 March 2012

خواهر و برادر افغانم،شرمسارم،

خواهر و برادر افغانم،شرمسارم،شرمسارم از اينکه وطنم ايران که تو به ان پناه اوردي ميهمان نواز خوبي نبود.شرمسارم که انهمه جور به تو روا شد.شرمسارم از اينهمه نژادپرستي.چه توقعي دارم از مشتي حکومتچي بي ازرم که در همه اين سالها کوشيدند تو را تحقير کنند،انان ساليانيست که ملتم را هم تحقير کرده اند،اما شرمسارم که حتي ملتم هم درد تو را نفهميد.شرمسارم اما اميدوار.اميدوار به روزهاي بهتر که من و تو کشورهايي اباد و  ازاد داشته باشيم و بيشتر از امروز معناي عشق را بفهميم،به اميد ان روز.نوروزت مبارک